ColorDirector – 全域&區域的色階調整

"在本影片中,我們要與你分享如何搭配運用全域調整工具和色階風格檔,為整部影片注入不同氛圍;也能使用區域調整工具,細部調整特定畫面片段的色彩 了解更多:https://tw.cyberlink.com/products/colordirector/features_zh_TW.html 免費試用:https://tw.cyberlink.com/downloads/trials/colordirector/download.html"

使用建議 查看全部